დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნება პროდუქტის მიწოდებიდან 48 საათის განმავლობაში არის შესაძლებელი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შეფუთვა არ არის დაზიანებული. ამ ვადის გასვლის შემდეგ ვეღარ მოვახერხებთ თანხის დაბრუნებას ან პროდუქტის გადაცვლას.
იმისათვის, რომ შევძლოთ შეძენილი ნივთის უკან მიღება და თანხის დაბრუნება, ან მისი გადაცვლა, იგი უნდა იყოს უხმარი, ისეთ მდგომარეობაში, როგორც თქვენ ის გადმოგეცათ.
მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება იმ შემთხვევაში თუ:
ა) მას არ მიუღია შეკვეთილი პროდუქტი;
ბ) პროდუქტი განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი/ნაჩვენები პროდუქტისგან;
გ) პროდუქტი ნივთობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანია.